Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politika

 1. Genel Hükümler

Bu kişisel veri işleme politikası, 27 Temmuz 2006 tarihli Federal Kanun gerekliliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. 152-FZ sayılı “Kişisel Veriler Hakkında” (bundan sonra Kişisel Veriler Kanunu olarak anılacaktır) ve Zihin Vucut Egitim org tic ltd sti (bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır) tarafından alınan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürü ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri belirlemektedir. ).

1.1. Operatör, faaliyetlerinin uygulanması için en önemli hedef ve koşulu, mahremiyet, kişisel ve aile sırları haklarının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesinde bir kişinin ve bir vatandaşın hak ve özgürlüklerine uyulmasını belirler. .

1.2. Bu Operatörün kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikası (bundan sonra Politika olarak anılacaktır), Operatörün https://vucutclub.com web sitesini ziyaret edenler hakkında alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

 1. Politikada kullanılan temel kavramlar

2.1. Kişisel verilerin otomatik işlenmesi – kişisel verilerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak işlenmesi.

2.2. Kişisel verilerin engellenmesi, kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak askıya alınmasıdır (kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için işleme gerekli olmadıkça).

2.3. Web sitesi – https://vucutclub.com ağ adresinde İnternette bulunabilirliklerini sağlayan bir dizi grafik ve bilgi materyalinin yanı sıra bilgisayar programları ve veritabanları

2.4. Kişisel veri bilgi sistemi – veritabanlarında bulunan bir dizi kişisel veri ve bunların işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar.

2.5. Kişisel verilerin duyarsızlaştırılması – ek bilgi kullanılmadan, kişisel verilerin belirli bir Kullanıcı veya başka bir kişisel veri konusu tarafından sahipliğini belirlemenin imkansız olduğu eylemler.

2.6. Kişisel verilerin işlenmesi – toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma dahil olmak üzere kişisel verilerle otomasyon araçları kullanılarak veya kullanılmadan gerçekleştirilen herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem) , kişisel verilerin kullanımı, aktarımı (dağıtımı, sağlanması, erişimi), duyarsızlaştırılması, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesi.

2.7. Operatör – kişisel verilerin işlenmesini organize eden ve (veya) gerçekleştiren ve ayrıca kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını, kişisel verilerin bileşimini belirleyen bir devlet kurumu, belediye organı, tüzel kişi veya birey, bağımsız veya diğer kişilerle ortaklaşa işlenecek, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemler (işlemler).

2.8. Kişisel veriler – https://vucutclub.com web sitesinin belirli veya tanımlanabilir bir Kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili herhangi bir bilgi.

2.9. Kişisel verilerin konusu tarafından yayılmasına izin verilen kişisel veriler – kişisel veriler, kişisel verilerin konusu tarafından dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin vererek kişisel verilerin konusu tarafından sağlanan sınırsız sayıda kişiye erişim Kişisel Veriler Kanununda öngörülen şekilde (bundan sonra kişisel veri olarak anılacaktır) dağıtımına izin verilen veriler).

2.10. Kullanıcı – https://vucutclub.com web sitesini ziyaret eden herhangi bir kişi.

2.11. Kişisel verilerin sağlanması – kişisel verileri belirli bir kişiye veya belirli bir kişi çevresine ifşa etmeyi amaçlayan eylemler.

 

2.12. Kişisel verilerin yayılması – kişisel verilerin medyada ifşa edilmesi, bilgiye yerleştirilmesi ve telekomünikasyon ağları veya başka bir şekilde kişisel verilere erişim sağlama.

2.13. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, kişisel verilerin yabancı bir devletin topraklarına, yabancı bir devletin yetkili makamına, yabancı gerçek kişiye veya yabancı bir tüzel kişiye aktarılmasıdır.

2.14. Kişisel verilerin imhası – kişisel verilerin bilgi sisteminde ve (veya) kişisel verilerin maddi taşıyıcılarında kişisel verilerin içeriğinin daha fazla geri yüklenmesinin imkansızlığı ile kişisel verilerin geri alınamaz şekilde imha edildiği herhangi bir eylem.

 1. İşletmecinin temel hak ve yükümlülükleri

3.1. Operatör şu haklara sahiptir:

– kişisel veri sahibinden güvenilir bilgi ve/veya kişisel veri içeren belgeler almak;

– kişisel veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, Kişisel Veriler Kanunu’nda belirtilen sebeplerin varlığı halinde İşletmeci, kişisel veri sahibinin rızası olmadan kişisel verileri işlemeye devam etme hakkına sahiptir;

— Kişisel Veriler Yasası veya diğer federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Kişisel Veriler Yasası ve buna uygun olarak kabul edilen düzenleyici yasal düzenlemeler tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli ve yeterli önlemlerin bileşimini ve listesini bağımsız olarak belirler. yasalar.

3.2. Operatör şunları yapmakla yükümlüdür:

– kişisel verilerin konusuna, talebi üzerine, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgileri sağlamak;

– Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatında öngörülen şekilde kişisel verilerin işlenmesini organize etmek;

– kişisel veri sahipleri ve kanuni temsilcilerinden gelen talep ve taleplerin Kişisel Veriler Kanunu gerekliliklerine uygun olarak cevaplandırılması;

– kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa, bu organın talebi üzerine, böyle bir talebin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde gerekli bilgileri bildirmek;

– kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bu Politikaya sınırsız erişim sağlamak veya yayınlamak;

– kişisel verileri yetkisiz veya kazara erişime, imhaya, değiştirmeye, bloke etmeye, kopyalamaya, sağlamaya karşı korumak için yasal, organizasyonel ve teknik önlemler almak,

kişisel verilerin yayılması ve ayrıca kişisel verilerle ilgili diğer yasa dışı eylemler;

– Kişisel Veriler Kanunu’nun öngördüğü şekilde ve durumlarda kişisel verilerin aktarımını (dağıtımı, sağlanması, erişimini), işlenmesini durdurmak ve kişisel verileri imha etmek;

– Kişisel Veriler Kanunu’nun öngördüğü diğer görevleri yapmak.

 1. Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri

4.1. Kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

– federal yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi almak. Bilgiler, kişisel verilerin konusuna Operatör tarafından erişilebilir bir biçimde sağlanır ve bu tür kişisel verilerin ifşa edilmesi için yasal dayanaklar olmadıkça, diğer kişisel veri konularıyla ilgili kişisel verileri içermemelidir. Bilgi listesi ve bunları elde etme prosedürü Kişisel Veriler Kanunu ile belirlenir;

– operatörün kişisel verilerini açıklığa kavuşturmasını, kişisel verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş, yanlış, yasa dışı yollarla elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması durumunda bunları bloke etmesini veya imha etmesini ve ayrıca haklarını korumak için yasal önlemler almasını istemek;

– piyasada mal, iş ve hizmet tanıtımı yapmak amacıyla kişisel verileri işlerken ön izin koşulunu ileri sürmek;

– kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı geri çekmek;

– kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa veya kişisel verilerini işlerken Operatörün yasa dışı eylemlerine veya eylemsizliğine karşı mahkemeye başvurmak;

– Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından sağlanan diğer hakları kullanmak.4.2. Kişisel veri sahipleri şunları yapmakla yükümlüdür:

– Operatöre kendiniz hakkında güvenilir veriler sağlayın;

– Operatörü kişisel verilerinin açıklanması (güncellenmesi, değiştirilmesi) hakkında bilgilendirin.

4.3. Operatöre kendileri hakkında yanlış bilgi veya başka bir kişisel veri konusu hakkında ikincisinin rızası olmadan bilgi veren kişiler, Rusya Federasyonu mevzuatına göre sorumludur.

 1. İşletmeci, Kullanıcının aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilir:

5.1. E-posta adresi.

5.2. Telefon numaraları.

5.3. Site ayrıca İnternet istatistik hizmetlerini (Yandex Metrika ve Google Analytics ve diğerleri) kullanarak ziyaretçiler hakkında (çerezler dahil) anonim veriler toplar ve işler.

5.4.Politika metninde yer alan yukarıdaki veriler, Kişisel veriler genel konsepti ile birleştirilmiştir.

5.5. Irk, milliyet, siyasi görüş, dini veya felsefi inançlar, mahrem hayat ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi İşletme tarafından gerçekleştirilmemektedir.

5.6. Sanatın 1. Bölümünde belirtilen özel kişisel veri kategorileri arasından dağıtıma izin verilen kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel Veriler Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen yasaklar ve şartlara uyulması halinde izin verilir.

Kişisel Veriler Kanunu’nun 10.1.

5.7. Kullanıcının, dağıtıma izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin diğer izinlerden ayrı olarak verilir. Aynı zamanda, özellikle Sanat için sağlanan koşullar. Kişisel Veriler Kanunu’nun 10.1. Bu tür bir rızanın içeriğine ilişkin gereklilikler, kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organ tarafından belirlenir.

5.7.1 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine izin veren Kullanıcı, doğrudan Operatöre sağlar.

5.7.2 Operatör, Kullanıcının belirtilen onayını aldığı tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde, işleme koşulları, yasakların varlığı ve sınırsız sayıda işleme koşulları hakkında bilgi yayınlamakla yükümlüdür. dağıtım için izin verilen kişisel verilerin kişi sayısı.

5.7.3 Kişisel verilerin konusu tarafından dağıtım için yetkilendirilen kişisel verilerin aktarımı (dağıtımı, sağlanması, erişimi), kişisel verilerin konusunun talebi üzerine herhangi bir zamanda sonlandırılmalıdır. Bu gereklilik, kişisel verilerin konusunun soyadını, adını, soyadını (varsa), iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta adresi veya posta adresi) ve ayrıca kişisel verilerin bir listesini, işlenmesini içermelidir. hangi fesih tabidir. Bu talepte belirtilen kişisel veriler, yalnızca gönderildiği İşletmeci tarafından işlenebilir.

5.7.4 Dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, İşletmecinin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Politikanın 5.7.3 maddesinde belirtilen talebi aldığı andan itibaren sona erer.

 1. Kişisel veri işleme ilkeleri

6.1. Kişisel verilerin işlenmesi yasal ve adil bir temelde gerçekleştirilir.

6.2. Kişisel verilerin işlenmesi, belirli, önceden belirlenmiş ve meşru amaçlara ulaşılması ile sınırlıdır. Kişisel veri toplama amaçlarıyla bağdaşmayan kişisel verilerin işlenmesine izin verilmez.

6.3. Birbiriyle bağdaşmayan amaçlarla işlenen kişisel verileri içeren veritabanlarının birleştirilmesine izin verilmez.

6.4. Yalnızca işlenme amaçlarını karşılayan kişisel veriler işlenir.

6.5. İşlenen kişisel verilerin içeriği ve kapsamı, belirtilen işleme amaçlarına uygundur. İşlenen kişisel verilerin belirtilen işleme amaçlarıyla ilgili olarak fazlalığına izin verilmez.

6.6. Kişisel veriler işlenirken, kişisel verilerin doğruluğu, yeterliliği ve gerektiğinde kişisel verilerin işlenme amaçlarına uygunluğu sağlanır. İşletmeci, eksik veya yanlış verilerin çıkarılması veya açıklığa kavuşturulması için gerekli önlemleri alır ve/veya bunların benimsenmesini sağlar.

6.7. Kişisel verilerin saklanması, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun olmamak üzere, kişisel verilerin konusunun belirlenmesine izin veren bir biçimde gerçekleştirilir, eğer kişisel verilerin saklanması için süre federal yasa tarafından belirlenmemişse, bir anlaşma kişisel verilerin konusu bir taraf, lehdar veya kefildir. İşlenen kişisel veriler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, işleme amaçlarına ulaşıldığında veya bu hedeflere ulaşma ihtiyacının ortadan kalkması durumunda imha edilir veya kişiselleştirilmez.

 1. Kişisel veri işleme amaçları

7.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı:

– e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek;

– Kullanıcıya https://vucutclub.com web sitesinde yer alan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlamak.

7.2. Operatör ayrıca Kullanıcıya yeni ürünler ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bildirim gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Operatör’e mz@iqteco.com adresinden “Yeni ürünler ve hizmetler ve özel teklifler hakkında bildirimlerin reddi” notu içeren bir e-posta göndererek bilgi mesajlarını almayı her zaman reddedebilir.

7.3. İnternet istatistik hizmetleri kullanılarak toplanan Kullanıcıların kişisel olmayan verileri, Kullanıcıların sitedeki eylemleri hakkında bilgi toplamak, sitenin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

 1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler

8.1. Kişisel verilerin İşletmeci tarafından işlenmesinin yasal dayanakları şunlardır:

– faaliyetlerinizle ilgili ilişkileri düzenleyen yasal düzenlemeleri listeleyin, örneğin, faaliyetleriniz bilgi teknolojisi ile ilgiliyse, özellikle web sitelerinin oluşturulması, o zaman burada “Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilginin Korunması Hakkında” Federal Yasasını belirtebilirsiniz. 27 Temmuz 2006 N 149-FZ;

– İşletmecinin yasal belgeleri;

– operatör ile kişisel verilerin konusu arasında akdedilen sözleşmeler;

– federal yasalar, kişisel verilerin korunması alanındaki diğer düzenleyici yasal düzenlemeler;

– Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine, dağıtım için izin verilen kişisel verilerin işlenmesine rıza göstermesi.

8.2. Operatör, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca https://vucutclub.com web sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla Kullanıcı tarafından bağımsız olarak doldurulması ve / veya gönderilmesi veya e-posta ile Operatöre gönderilmesi durumunda işler. Kullanıcı, ilgili formları doldurarak ve/veya kişisel verilerini İşletmeciye göndererek, bu Politikaya muvafakatini beyan eder.

8.3. Operatör, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında izin veriliyorsa (çerezlerin kaydedilmesi ve JavaScript teknolojisinin kullanılması etkinleştirilmişse), Kullanıcı hakkında anonimleştirilmiş verileri işler.

8.4. Kişisel verilerin konusu, kişisel verilerinin sağlanmasına bağımsız olarak karar verir ve özgürce, kendi özgür iradesiyle ve kendi çıkarları doğrultusunda onay verir.

 1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar

9.1. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin işlenmesine rızası ile gerçekleştirilir.

9.2. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından operatöre verilen işlevleri, yetkileri ve yükümlülükleri yerine getirmek için Rusya Federasyonu’nun uluslararası bir antlaşması veya yasa tarafından öngörülen hedeflere ulaşmak için gereklidir.

9.3. Kişisel verilerin işlenmesi, Rusya Federasyonu’nun icra takibi mevzuatına uygun olarak adaletin yerine getirilmesi, bir adli işlemin yerine getirilmesi, başka bir organın veya icraya tabi yetkilinin bir eylemi için gereklidir.

9.4. Kişisel verilerin işlenmesinin, kişisel veri sahibinin taraf olduğu veya lehdar veya kefil olduğu bir sözleşmenin ifası ve ayrıca kişisel veri sahibinin inisiyatifiyle bir sözleşmenin veya kapsamındaki bir sözleşmenin akdedilmesi için gerekli olması kişisel verilerin konusu, lehdar veya garantör olacaktır.

9.5. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusunun hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmemesi kaydıyla, operatörün veya üçüncü kişilerin haklarını ve meşru menfaatlerini kullanmak veya sosyal açıdan önemli hedeflere ulaşmak için gereklidir.

9.6. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin konusu tarafından veya talebi üzerine sağlanan sınırsız sayıda kişinin erişimiyle gerçekleştirilir (bundan sonra kamuya açık kişisel veriler olarak anılacaktır).

9.7. Federal yasalara uygun olarak yayına veya zorunlu ifşaya tabi kişisel verilerin işlenmesi gerçekleştirilir.

 1. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, iletilmesi ve diğer işleme biçimlerine ilişkin prosedür

Operatör tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, kişisel verilerin korunması alanında yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine tam olarak uyulması için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanır.

10.1. Operatör, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve yetkisiz kişilerin kişisel verilerine erişimi engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır.

10.2. Kullanıcının kişisel verileri, geçerli yasanın uygulanmasıyla ilgili durumlar veya kişisel verilerin konusunun Operatöre yükümlülükleri yerine getirmek için verileri üçüncü bir tarafa aktarma izni vermesi dışında, hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. bir medeni hukuk sözleşmesi kapsamında.

10.3. Kişisel verilerde yanlışlıkların tespit edilmesi durumunda Kullanıcı, “Kişisel veriler güncelleniyor” olarak işaretlenmiş İşletmecinin mz@iqteco.com e-posta adresine bir bildirim göndererek bunları bağımsız olarak güncelleyebilir.

10.4. Kişisel verilerin işlenme süresi, sözleşmede veya ilgili kanunda farklı bir süre öngörülmediği sürece, kişisel verilerin toplanma amacına göre belirlenir.

Kullanıcı, Operatöre “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iznin geri alınması” işaretli mz@iqteco.com e-posta adresine e-posta yoluyla bir bildirim göndererek kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda geri çekebilir.

10.5. Ödeme sistemleri, iletişim araçları ve diğer hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere üçüncü taraf hizmetler tarafından toplanan tüm bilgiler, bu kişiler (Operatörler) tarafından Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasına uygun olarak saklanır ve işlenir. Kişisel verilerin konusu ve / veya Kullanıcı, belirtilen belgeleri zamanında bağımsız olarak tanımakla yükümlüdür. İşbu paragrafta belirtilen hizmet sağlayıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin eylemlerinden İşletmeci sorumlu değildir.

10.6. Kişisel verilerin konusu tarafından aktarıma (erişim izni hariç) ve ayrıca dağıtıma izin verilen kişisel verilerin işlenmesi veya işleme koşullarına (erişim elde etmek hariç) ilişkin getirilen yasaklar, kişisel verilerin işlenmesi durumlarında geçerli değildir. devlet, kamu ve kanunla belirlenen diğer kamu çıkarlarında RF.

10.7. Operatör, kişisel verileri işlerken, kişisel verilerin gizliliğini sağlar.

10.8. Operatör, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının gerektirdiğinden daha uzun olmamak kaydıyla, kişisel verilerin konusunun belirlenmesine izin veren bir biçimde saklar, eğer kişisel verilerin saklanma süresi federal yasa tarafından belirlenmemişse, tabi olan bir anlaşma kişisel verilerin tarafı, lehtarı veya garantörüdür.

10.9. Kişisel verilerin işlenmesini sonlandırmanın koşulu, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarına ulaşılması, kişisel verilerin konusunun rızasının sona ermesi veya kişisel verilerin konusu tarafından rızanın geri alınması ve ayrıca kimlik tespiti olabilir. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi.

 1. Operatör tarafından alınan kişisel verilerle gerçekleştirilen işlemlerin listesi

11.1. Operatör kişisel verileri toplar, kaydeder, sistematik hale getirir, biriktirir, depolar, açıklığa kavuşturur (günceller, değiştirir), çıkarır, kullanır, aktarır (dağıtır, sağlar, erişir), kişiliksizleştirir, bloke eder, siler ve yok eder.

11.2. Operatör, alınan bilgilerin bilgi ve telekomünikasyon ağları aracılığıyla veya onsuz alınması ve / veya iletilmesi ile kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini gerçekleştirir.

 1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı

12.1. Kişisel verilerin sınır ötesi aktarımına başlamadan önce, operatör, kişisel verilerin topraklarına aktarımının gerçekleştirileceği yabancı devletin kişisel veri konularının haklarının güvenilir bir şekilde korunmasını sağlamakla yükümlüdür.

12.2. Yukarıdaki gereklilikleri karşılamayan yabancı devletlerin topraklarında kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı, yalnızca kişisel verilerin konusunun kişisel verilerinin sınır ötesi aktarımına yazılı onayı olması ve / veya olması durumunda gerçekleştirilebilir. kişisel veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin akdedilmesi.

 1. Kişisel verilerin gizliliği

Operatör ve kişisel verilere erişim sağlayan diğer kişiler, federal yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin konusunun izni olmadan kişisel verileri üçüncü taraflara ifşa etmemek ve dağıtmamakla yükümlüdür.

 1. Son hükümler

14.1. Kullanıcı, mail@vucutclub.com e-posta adresi aracılığıyla Operatör ile iletişime geçerek, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ilgili konularda herhangi bir açıklama alabilir.

14.2. Bu belge, Operatör tarafından kişisel verilerin işlenmesi politikasındaki değişiklikleri yansıtacaktır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir.

14.3. Politikanın kamu malı olan güncel versiyonu internette https://vucutclub.com/privacy adresinde bulunmaktadır.