İşbu sözleşme, bundan sonra “Müşteri” olarak anılacak olan ve bu halka arzın şartlarını tam ve koşulsuz kabul ederek kabul eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye yönelik resmi bir tekliftir (halka arz).

Müşteri, ödeme yapmadan önce bu belgeyi tam olarak tanımakla yükümlüdür.

Zihin Vucut Egitim org tic ltd sti, listesi https://vucutclub.com web sitesinde sunulan çevrimiçi eğitim kursunu temsil ediyor ve bundan sonra –

Zihin Vucut Egitim org tic ltd sti, liste https://vucutclub.com web sitesinde üretilen çevrimiçi eğitim kursunu temsil ediyor ve bundan sonra –

 1. ŞARTLAR VE TANIMLAR

Bu teklifin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlarda kullanılmaktadır:

Teklif – https://vucutclub.com web sitesinde yayınlanan bu belge

Teklifin Kabulü – Madde 2.2’de belirtilen eylemleri gerçekleştirerek Teklifin tam ve koşulsuz kabulü. Teklifler. Teklifin Kabulü Anlaşmayı oluşturur.

Müşteri – Teklifi kabul eden, akdedilen Sözleşme kapsamında ücretli eğitim hizmetlerinin tüketicisi olan yetişkin bir kişi veya ücretli eğitim hizmetlerinin tüketicisi olacak bir reşit olmayan kişinin yetkili temsilcisi.

Anlaşma – Müşteri ile Yüklenici arasında, Teklifin Kabulü ile sonuçlanan, eğitim hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir anlaşma.

Site – https://vucutclub.com adresinde bulunan, kursların içeriği ve maliyeti hakkında eksiksiz bilgi içeren bir İnternet kaynağı

Tarife – kursun maliyetine dahil olan bir dizi hizmet.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Yüklenici, seçilen kurs çerçevesinde bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlar ve Müşteri öder.

2.2. Ödeme yaparak Müşteri, bu sözleşmenin şartlarını tam ve koşulsuz olarak kabul ettiğini (kabul ettiğini) ifade eder.

2.3. Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin maliyeti Web Sitesinde bildirilir ve kurs sayfasında belirtilen tarifeye göre Müşteriye belirli bir ilgi alanı için belirtilen tutardadır.

 1. YÜKLENİCİNİN GÖREVLERİ:

3.1. Madde 2.1’de sağlanan hizmetlerin uygun kalitede performansını organize edin ve sağlayın. işbu Sözleşme kapsamında, Müşteri tarafından seçilen müfredat ve tarifeye uygun olarak.

3.2. Yüklenici, eğitim materyallerine ve yayınlara erişimi organize etmek için gerekli tüm bilgileri Müşterinin kursu satın alırken belirttiği WhatsApp numarasına göndermeyi taahhüt eder.

 1. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşteri, Site üzerinden kurs satın alırken güvenilir bilgi vermekte ve bu bilgileri güncel tutmaktadır.

4.2. Yüklenici, Müşterinin kasıtlı olarak yanlış (yanlış) bilgi vermesi durumunda, Müşterinin hizmet sağlamasını reddetme hakkına sahiptir.

4.3. Müşteri, kursta aldığı bilgileri üçüncü şahıslara aktarmamakla yükümlüdür.

 1. YÜKLENİCİ VE MÜŞTERİNİN HAKLARI

5.1. Yüklenici, eylemlerinden sorumlu olarak, hizmetlerin sağlanması için üçüncü tarafları dahil etme hakkına sahiptir.

5.2. Müşteri, satın aldığı ücret hakkında bilgi almak için WhatsApp telefon numarasının değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir.

5.3. Yüklenici, Müşteri tarafından saldırganlık veya saygısızlık yapılması durumunda, ücretli eğitim için fon iadesi ile eğitim hizmetlerinin sağlanmasını derhal sonlandırma hakkına sahiptir.

 1. HİZMETLER İÇİN ÖDEME VE İADE

6.1. Müşteri, Sözleşmenin 2.1 bölümünde belirtilen hizmetler için Rus rublesi öder. Sağlanan hizmetler için ödeme, ödeme için bir fatura temelinde yapılır. Sitede “Sepete” kurslar eklendikten sonra bir ödeme faturası oluşturulur. Faturanın ödenmesi, “Siparişi Onayla” butonuna tıklandıktan sonra Site üzerinden uygun ödeme yöntemi seçilerek gerçekleşir.

6.2. Müşteri, Yüklenicinin hizmetleri için eğitim başlamadan önce Yüklenicinin takas hesabına gayri nakdi fon aktararak %100 ön ödeme tutarında ödeme yapar.

6.3. Ödeme anı, Yüklenicinin hesabına para girişi olarak kabul edilir. Paypal sistemi üzerinden yapılan ödemelerde, ödeme anı, ödeme makbuzu bildiriminin Yüklenici tarafından kabul edilmesidir.

 1. TELİF HAKKI VE GİZLİLİK

7.1. Müşteri, “Telif Kanunu” uyarınca Yüklenicinin tüm kurs materyallerine ilişkin telif haklarına saygı göstermekle yükümlüdür.

7.2. Müşterinin herhangi bir video veya metin materyalini kopyalaması yasaktır.

7.3. Müşterinin kursta aldığı eğitim materyallerini kendi adına ticari amaçla kullanması, kamuya açık hale getirmesi, üçüncü şahıslara devretmesi yasaktır. Üçüncü şahısların ders materyallerine erişim olgusunun tespiti, Sözleşmenin Yüklenici tarafından geri ödeme yapılmaksızın tek taraflı olarak feshedilmesine esas teşkil eder.

7.4. Bu Sözleşmenin imzalanması Taraflarca gizli bilgi olarak kabul edilmez.

7.5. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken Taraflarca alınan bilgileri, Tarafın Sözleşme için geçerli olan yürürlükteki mevzuat uyarınca bu tür bilgileri sağlamakla yükümlü olmadıkça veya ifşa edilmesi için onay alınmadıkça ifşa etmemeyi taahhüt ederler. bilgi.

 1. MÜŞTERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

8.1. Müşterinin kişisel verileri, 152-FZ sayılı “Kişisel Veriler Üzerine” Federal Yasa uyarınca işlenir.

8.2. Sitede satın alırken, Müşteri şu bilgileri sağlar: e-posta adresi, WhatsApp telefon numarası.

8.3. Müşteri, kişisel verilerini Yükleniciye sağlayarak, Yüklenicinin bu halka arz kapsamında Müşteriye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi, Yüklenici tarafından mal ve hizmetlerin tanıtımı, elektronik ve sms anketleri yapılması dahil olmak üzere Yüklenici tarafından işlenmesini kabul eder. , pazarlama kampanyalarının sonuçlarının izlenmesi, müşteri desteği, Müşteriler arasında ödül çekilişi yapılması, müşteri memnuniyetinin yanı sıra Yüklenici tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinin izlenmesi.

8.4. Kişisel verilerin işlenmesi, Yüklenici tarafından otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan kişisel verilerle toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme) çıkarma , kullanım, duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

8.5. Yüklenici “çerez” teknolojisini kullanma hakkına sahiptir. Çerezler gizli bilgi içermez. Müşteri, istatistik oluşturmak ve reklam mesajlarını optimize etmek amacıyla üçüncü şahıslar tarafından da dahil olmak üzere çerezlerin toplanmasına, analiz edilmesine ve kullanılmasına işbu belge ile izin verir.

8.6. Yüklenici, Site ziyaretçisinin ip adresi hakkında bilgi alır. Bu bilgiler ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılmaz.

8.7. Yüklenici, Müşteri tarafından Sitede halka açık bir biçimde sağlanan bilgilerden sorumlu değildir.

8.8. Yüklenici, Müşteri ile yazışmaları elektronik biçimde saklama hakkına sahiptir. Aynı zamanda, Yüklenici şunları taahhüt eder: Sanatın 4. paragrafı uyarınca, telefon görüşmeleri sırasında alınan bilgilere yetkisiz erişim girişimlerini ve / veya Emirlerin yerine getirilmesiyle doğrudan ilgili olmayan üçüncü taraflara aktarılmasını önlemeyi taahhüt eder. “Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilginin Korunması Hakkında” Federal Kanunun 16’sı.

 1. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ İÇİN GEREKÇE VE ŞARTLAR

9.1. Bu anlaşmanın akdedildiği koşullar, tarafların mutabakatı ile veya Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatına göre değiştirilebilir.

9.2. Bu sözleşme tarafların mutabakatı ile feshedilebilir. Taraflardan birinin inisiyatifiyle, Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatının öngördüğü gerekçelerle anlaşma feshedilebilir. Sözleşmenin eğitim başlamadan önce feshedilmesi halinde, Yüklenici kurs ücretini Müşteri’ye iade edecektir.

9.3 Eğitimden ret, Müşterinin talebi üzerine elektronik ortamda e-posta ile yapılır. Kurslar için ödeme tarihinden itibaren 24 saat içinde iptal yapılabilir.

9.4. Geri ödeme, Sözleşme’nin feshedildiği tarihten itibaren on iş günü içinde yapılır.

9.5. Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin 8.3 ve 8.4. maddelerini ihlal ederse, Yüklenici sözleşmeyi yürütmeyi reddetme hakkına sahiptir.

9.6. Sözleşme, Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmeyi reddettiğini Müşteriye yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren feshedilmiş sayılır.

 1. BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN İFADE EDİLMESİ VEYA UYGUN İFASINA İLİŞKİN SORUMLULUK

10.1. Tarafların bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi durumunda, bu yasa ile belirlenen şartlar dahilinde medeni hukuk ve tüketiciyi koruma yasası kapsamında sorumluluk taşırlar.

10.2. Müşteri, Site’den satın alırken yaptığı işlemlerin kişisel imzalarının kullanılmasına benzer hukuki sonuçlar doğuracağını kabul ve beyan eder.

10.3. Yüklenici, Sitenin işleyişinde ve İnternet’in yardımcı kaynaklarında arıza ve hata bulunmadığını garanti etmez.

10.4. Taraflardan hiçbiri, başarısızlığın mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen yerine getirememekten sorumlu olmayacaktır. Şartları yerine getiremeyecek hale gelen taraf, yukarıdaki hallerin oluştuğunu, beklenen süresini ve sona erdiğini diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirim yapılmaması veya zamanında yapılmaması, Tarafları, yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle sorumluluktan muaf tutulmak için yukarıdaki koşullardan herhangi birine başvurma hakkından mahrum eder.

10.5. Herhangi bir öneride bulunmadığımızı belirtmek isteriz. Doktorunuza danışmalısınız.

 1. SÜRE VE DİĞER ŞARTLAR

11.1. İşbu Sözleşme, Müşterinin bu Halka Açık Teklifi kabul ettiği andan itibaren yürürlüğe girecek ve Taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.

11.2. Yüklenici, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda bu Sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar, bu tür değişiklikler, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için ek olarak farklı bir tarih belirtilmedikçe, Sözleşmenin değiştirilmiş metninin yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. yayının metni.

11.3. Taraflar, Müşteriye kurs materyallerine erişim sağlanmışsa, Müşteri görevleri tamamlamış ve öğretim desteği almışsa, eğitiminin 14 günlük süresi dolmuşsa ve sürenin bitiminden sonraki 5 iş günü içinde herhangi bir hak talebinde bulunulmamışsa eğitimi tamamlanmış kabul eder. eğitim.

Yerine getiren: Zihin Vücut Eğitim org tic ltd sti

Çevrimiçi eğitim kursu “Lenfatik drenaj eğitimi”

Ocak 2019’dan beri faaliyet gösteren şirket